Opleiding Bestuurskunde voor de secretaresse

Speciaal voor ondersteuners bij de (semi)overheid

Opleiding bestuurskunde: vergroot jouw kennis en vaardigheden als ondersteuner

Je wilt excelleren in jouw functie en alle bijzondere facetten die bij jouw publieke organisatie horen. In deze 5-daagse opleiding Bestuurskunde leer je de belangrijkste begrippen, theorieën en inzichten van bestuurskunde. Dit alles is toegepast op jouw functie als ondersteuner, assistant of secretaresse. Je krijgt antwoord op vragen zoals:

 • Hoe ziet het Openbaar Bestuur eruit en hoe functioneert de politiek?
 • Hoe maak je beleid en programma’s binnen een ministerie of een gemeente?
 • Wat zijn belangrijke juridische kenmerken van een publieke organisatie?
 • Hoe is het om te werken in een ‘glazen huis’?
 • Waarom staan ‘governancevraagstukken’ zo vaak in de belangstelling?
 • Hoe zit de begrotingscyclus in elkaar?
 • Hoe ga je om met een ambtelijke en een politieke baas?

Bekijk het programma

 

Resultaat van deze opleiding op HBO-niveau

Je krijgt meer inzicht in het Openbaar Bestuur, de politieke partijen, (politieke) besluitvormingsprocessen en de wijze waarop beleid tot stand komt. Je vergroot jouw kennis van openbare financiën, rechtsvormen, management en organisatievraagstukken. Daarnaast:

 • functioneer je als inhoudelijk gesprekspartner
 • versterk je jouw positie
 • creëer je bestuurlijke en politieke sensitiviteit
 • vergroot je jouw kennis in jouw werkveld
 • straal je meer senioriteit uit

Download de brochure (handig als je alle informatie overzichtelijk wilt uitprinten)

 

Uniek: combineer theorie en praktijk

Elke les krijg je theoretische kennis die je praktisch toepast:

 • Je neemt deel aan een politiek debat
 • Je stelt een projectplan op
 • Je buigt je hoofd over lastige beleidsmatige en maatschappelijke vraagstukken
 • Je breidt je netwerk uit
 • Je spart met vakgenoten over de dagelijkse gang van zaken

Tijdens de opleiding maak je, naast de lesdagen, gebruik van onze online leeromgeving. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lessen, zoals artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken.

 

Is deze opleiding Bestuurskunde iets voor jou?

Deze opleiding Bestuurskunde is op HBO-niveau en gericht op de publieke sector. Het beslaat de belangrijkste theorieën en is tevens gericht op de praktijk en interactief.

Deze opleiding is ideaal voor jou als je verantwoordelijk bent voor de dagelijkse ondersteuning van een wethouder, burgemeester, CdK, secretaris, raadsgriffier, directeur of directeur-generaal of werkt als professionele management-ondersteuner c.q. bestuurssecretaresse bij lokale, landelijke of semi-overheid. Je werkt bij een non-profit organisatie, een Zelfstandig Bestuursorgaan of jouw organisatie heeft te maken met complexe politieke besluitvormingsprocessen.

Wil je meer informatie over deze opleiding of weten of deze opleiding interessant is voor je? Wil je hulp bij het maken van jouw onderwerpkeuzes? Onze opleidingsadviseurs helpen je graag. Bel voor meer informatie of vrijblijvend advies naar Marjan Muller, tel. 040 - 2 974 947 of mail naar opleidingsadvies@secretary.nl.

 

Inclusief diploma en studiepunten voor het SMI Degree

Als je voldoet aan de aanwezigheidsnorm (80%) en jouw inzet is optimaal, ontvang je aan het einde van de opleiding het Diploma Bestuurskunde van Secretary Management Institute. Omdat je werkt aan jouw persoonlijke ontwikkeling, belonen wij dat daarnaast met 10 studiepunten.

Bij 12 studiepunten heb je recht op het SMI Assistant Degree. Bij 24 studiepunten heb je recht op het SMI Top Assistant Degree en bij 40 studiepunten ontvang je het SMI Excellent Assistant Degree. Met ieder van deze diploma's maak jij jouw ervaring zichtbaar: erg interessant voor jouw organisatie en CV! Meer informatie over studiepunten en het SMI Degree

 

Zo overtuig je jouw manager!

Twijfel je of jouw manager wel goedkeuring kan/wil geven voor deze opleiding? Misschien denk je dat er geen budget (meer) beschikbaar is? Of vraag je je af of jouw opleidingsbehoefte wel groot genoeg is? Hierover kunnen we heel duidelijk zijn: dat zijn aannames die je nu tegenhouden. Je bekijkt deze opleiding niet voor niets: jij wilt jezelf ontwikkelen, dus ga ervoor!

Wij helpen je om de drempel richting jouw manager weg te nemen. In dit blog geven we je 10 tips waarmee je je goed voorbereidt op het gesprek met jouw manager. Ook maak je jouw persoonlijke opleidingsvoorstel. Jouw manager móet daarna wel overtuigd zijn...

Programma van de Opleiding Bestuurskunde voor de secretaresse

Alle dagen starten om 09.30 uur en eindigen om 17.00 uur. Vanaf 09.00 uur is de ontvangst.

 

Dag 1

Openbaar Bestuur

De Inrichting van het Openbaar Bestuur

Je krijgt antwoord op vragen als; Welke taken liggen nu bij welk bestuursorgaan? Welke belangrijke verschuivingen hebben de afgelopen periode plaatsgevonden? Wat is de rol en functie van een Commissaris van de Koning? Wat houdt dualisering in? Hoe geeft de gemeente invulling aan haar rol als regisseur?

 • Het Thorbeckehuis
 • Het Rijk: scope, inrichting, rol, taken en functie van een ministerie en de Minister(raad).
 • De Provincie: scope, inrichting, rol, taken en functie van de Provincie, de CdK en Gedeputeerde Staten
 • De Gemeente: scope, inrichting, rol, taken en functie van het college van B&W
 • Overzicht van andere sectoren van het Openbaar Bestuur
 • De vorming van Zelfstandige Bestuursorganen en Agentschappen

Ontwikkelingen binnen de Overheid

Je bent op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het Openbaar Bestuur:

 • Ontwikkelingen op nationaal niveau (taakstellingen, herindelingen, concernvorming etc)
 • Ontwikkelingen op provinciaal niveau (kerntakenbestuur, positie Middenbestuur etc)
 • Ontwikkelingen op lokaal niveau (decentralisatie, schaalvergroting, dualisering, regie etc)

Dag 2

Politicologie

Inleiding Politicologie

Inzicht in de politiek: hoe ziet ons democratisch bestel eruit? Hoe werken verkiezingen? Wat zijn de gevolgen van de vijfde macht (de media) op het handelen van politici? Wat zijn de taken en rollen van een gemeenteraad? Wat betekent het voor jou en je werkgever om deel uit te maken van een politieke omgeving? Of om te werken in een glazen huis? Na deze dag ken je de politieke (besluitvormings)processen en heb je deelgenomen aan een politiek debat.

 • De Trias Politica, het democratisch bestel
 • Politiek en Media: de Wet Openbaarheid van Bestuur
 • Rol van de Eerste en Tweede kamer, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad
 • Politieke Partijen (rol, functie, stromingen, partijpolitiek)
 • Verkiezingen en de formatie
 • Politiek-ambtelijke verhoudingen (relatie politicus-ambtenaar)
 • Politieke besluitvorming(s)processen
 • Het politieke debat

Staats- en Bestuursrecht

Krijg inzicht in ons rechtssysteem, onder meer staats-, bestuurs- en Europees recht.

 • Het rechtssysteem, rechtsbescherming
 • Handhaving en behandeling van de Grondwet
 • Inleiding Staatsrecht (staat als systeem en als rechtspersoon)
 • Introductie Bestuursrecht (AWB, type bestuursbesluiten)
 • Europees recht en de internationale rechtsorde (o.a. internationale verdragen)

Tip: Download de brochure (dit is handig als je alle informatie overzichtelijk wilt uitprinten)


Dag 3 - Interactieve online sessie

Economie, financieel management & HRM

Economie en Financieel Management

Wat is nu precies de Zalmnorm? Waarin verschilt een kasverplichtingenstelsel van een baten-lasten stelsel? Wat betekent dit voor de begroting van je organisatie? Wat is een artikel 12 gemeente?

 • Marktvormen, marktwerking etc
 • Macro-economische ontwikkelingen (werkloosheid, inflatie)
 • Inkomensverdeling (belastingheffing, sociaal zekerheidsstelsel)
 • Publieke financiën
 • Beheer en beheersing van publieke uitgaven
 • De begrotingscyclus (o.a. toezicht en control)
 • Begrotingsstelsels (kas-verplichtingen stelsel versus baten-lasten)
 • Risicomanagement

Arbeidsverhoudingen en Human Resource Management

Er wordt ingegaan op het belangrijkste kapitaal van de organisatie: de werknemers. Wat is er zo bijzonder aan de ambtelijke positie? Hoe combineer je loyaliteit aan je vak, aan de organisatie en aan de bestuurder? Hoe staat het met de integriteit van de ambtenaar? Wat zijn belangrijke trends in het personeelsbeleid?

 • Normalisatie van de rechtspositie
 • Integriteit (werken in een politiekgevoelige omgeving, werken in een glazen huis)
 • (Ontstaan van) Human Resource Management
 • (Strategisch) personeelsbeleid
 • Employability, Flexicurity
 • De Nieuwe Ambtenaar
 • Het Nieuwe Werken

Tip: Download de brochure (pdf) (handig het complete programma in één overzicht)


Dag 4 - Interactieve online sessie

Beleidskunde en project & programmamanagement

Beleidskunde

Verplaats je in de rol van een beleidsambtenaar. Hoe maak je precies beleid? Hoe zorg je dat het beleid werkt en kan je dat meten? Je oefent met een korte case.

 • De beleidscyclus
 • Hoe komt beleid tot stand en wie bereidt dit voor?
 • Beleidsinstrumenten
 • Co-creatie, de netwerksamenleving, interactieve beleidsvorming
 • Hoe is de invloed/inspraak van de burger georganiseerd?
 • Beleidscommunicatie

Project- en Programmamanagement

Wat is het verschil tussen project en programmamanagement? Hoe zorg je voor adequate projectcontrol? Hoe zorg je voor professioneel opdrachtgeverschap? Je leert zelf een projectplan opstellen.

 • Begrippenkader projectmatig werken en programmamanagement
 • Kernbegrippen uit Prince 2 en Managing Succesfull Programmes
 • Professioneel opdrachtgever- opdrachtnemerschap
 • Toepassingen van project- en programmamanagement in de (semi) publieke sector
 • Projectbeheersing en projectcontrol

Dag 5

Management en organisatie

Management en organisatie

De bekendste organisatiemodellen worden besproken. Wat is het verschil tussen een manager en een leider? Hoe werken groepsprocessen? Ook de ‘zachte’ kant van organisatie(veranderingen) komt aan bod.

 • Organisaties, organisatiemodellen en structuren
 • Organisatiecultuur
 • Groepsdynamica
 • Organisatieveranderingen en reorganisaties
 • Persoonlijk leiderschap

Governance en sturing

De sturing van organisaties komt aan bod. Welke thema’s staan centraal bij de sturing? Wie stuurt er eigenlijk? Wat is de verhouding tussen een opdrachtgever en een eigenaar? Je leert wat de belangrijkste kenmerken van intervisie zijn en je gaat aan aan de slag met voorgedragen thema’s.

 • Government en governance
 • Hiërachische, Markt- en Netwerkgovernance
 • Sturingsvraagstukken: verhouding opdrachtgever-eigenaar

Intervisie

Jouw deskundige docent:


Guus Koemans

Guus Koemans

Guus is ervaren professional en docent in het hoger onderwijs. Daarnaast is hij onafhankelijk adviseur, interim- & projectmanager en coach voor bestuurders en instellingen binnen de (semi-)overheid. Over bestuurskunde put hij uit zijn kennis en ervaringen met gemeentelijke, provinciale en landelijke overheids- en aan de overheid gelieerde organisaties. In de rol van mede-bestuurder, in de rol van adviseur en vanuit zijn eigen functioneren als toezichthouder.

In de afgelopen 20 jaar professionaliseerde en ondersteunde hij talrijke grote en kleine instellingen. Organisaties waar je het vak kan proeven, helpt hij om nieuwe resultaten te boeken en belangrijke veranderingen door te voeren. Bij vraagstukken die er toe doen. Waar passie en vakmanschap verbonden worden met resultaat.

Algemene informatie over de opleiding Bestuurskunde voor de secretaresse

 

Data

Start september 2022:

29 september, 13 oktober en 1 december 2022 | La Vie, Utrecht
10 en 24 november 2022 | Interactieve online Zoom sessies

Ben je geïnteresseerd in het volgen van deze opleiding, maar komen bovenstaande data je niet goed uit? Neem contact op met onze opleidingsadviseur Marjan voor alternatieve data of een andere opleiding: 040 - 2 974 947.

 

Locatie van klassikale lessen

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088
Parkeren en bereikbaarheid

 

Jouw investering

De investering van deze 5-daagse opleiding Bestuurskunde bedraagt € 3.699,- excl. btw per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie/thee en lunch op de klassikale lesdagen en toegang tot de online leeromgeving.
 
 

  Gratis boek Openbaar Bestuur - Beleid, organisatie en politiek voor alle deelnemers!

De afgelopen jaren is er veel veranderd in het openbaar bestuur. Deze ontwikkelingen zoals de gevolgen van social media en de druk op de Europese Unie vind je terug in deze nieuwe editie. Dit boek geeft studenten, bestuurders en ambtenaren een grondige kennismaking in de wereld van openbaar bestuur.

 

 
smaple image

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Bestuurskunde voor de secretaresse online leeromgeving

Wat deelnemers zeggen over de opleiding Bestuurskunde

 

 • 'Uitermate interessant en een eyeopener voor alle secretaresses in de publieke sector. Er wordt heel veel informatie aangeboden op een enorm fijne en inzichtelijke manier met leuke voorbeelden uit de praktijk en filmpjes waardoor alles gaat 'leven'.'
 • 'Vijf dagen vol inhoud! Ik heb enorm veel opgestoken van deze opleiding. Ik kan nu veel meer verbanden leggen en weet waar notities over gaan. Ik begrijp de inhoud, heb meer kennis gekregen van het reilen en zeilen van governance, beleidskunde, politieke zaken, organisatiekunde, financiële zaken... en nog veel meer. Aanrader!'
 • 'Dorinda kan de materie ontzettend goed overbrengen en met veel voorbeelden de stof verduidelijken. Af en toe onderbroken door een leuk filmpje over het onderwerp. Niks dan complimenten voor haar!'
 • 'Voor mensen in het werkgebied een enorm boeiende opleiding die zijn meerwaarde direct vertaalt in de praktijk gegeven door een super enthousiaste docente!'
 • 'De opleiding is zeer kennis verrijkend.'
 • 'Deze opleiding bestuurskunde is me meer dan goed bevallen, ondanks dat het veel theorie was heeft de docente het ontzettend goed overgebracht met heel veel toewijding, enthousiasme en kennis van de onderwerpen. Het was in één woord geweldig!'
 • 'Prima aanvulling voor managementondersteuners in de publieke sector die hun blik willen verruimen en wellicht een stap verder willen zetten.'
 • 'Interessant, uitdagend en zeer goed gebracht door Dorinda die haar kennis perfect weet te delen en over te dragen.'
 • 'Hele interessante opleiding, nuttig en mooie verdieping voor iedereen die in de publieke sector / overheid als bestuurssecretaresse werkzaam is.'
 • 'Ondanks dat het veel theorie is wordt op een goed begrijpende manier les gegeven met voldoende ruimte voor interactie.'
 • 'De opleiding is zeer goed. Een hele goede docente. Zij stond open voor vragen, hield goed rekening met de wensen van de cursisten. Ze kan de stof zeer goed overbrengen op een manier waarop het aangenaam luisteren is naar haar.'
 • 'Een zeer leerzame opleiding met een zeer kundige docente.'
 • 'De opleiding Bestuurskunde voor de secretaresse is intensief en zeer leerzaam en heel waardevol voor iedere secretariële ondersteuner die in de publieke sector werkt of wil gaan werken.'

Diploma Bestuurskunde voor de secretaresse

Het secretaressevak is een kwestie van life-long learning, door opleiding én praktijkervaring. Het vereiste niveau is zoveel hoger dan jaren geleden. Een secretaresse diploma toont jouw ervaring aan en laat zien dat jij je ontwikkelt. En dat is erg interessant voor de organisatie waar jij werkt én voor je CV! Lees meer over het belang van een secretaresse diploma

Als je voldoet aan de aanwezigheidsnorm (80%) en je inzet is optimaal, ontvang je aan het einde van deze opleiding het diploma Bestuurskunde van Secretary Management Institute.

 

HBO-niveau

De opleiding Bestuurskunde voor de secretaresse is op HBO-niveau. Dit houdt onder andere in dat je zelfstandig werkt, proactief bent, om kunt gaan met veranderingen en ideeën aandraagt. Van je manager krijg je aanwijzingen en hij/zij mag erop vertrouwen dat je dit op tijd aanpakt en hem/haar tussentijds informeert over de stand van zaken. Je werkt niet voor je manager, maar meer met je manager. Lees meer over het verschil tussen MBO, HBO, en HBO+ in een secretaressefunctie.

Deze secretaresse opleiding is dus een krachtige manier om het HBO-niveau te bereiken (of stevig vast te houden). Bovenstaand diploma is jouw bewijs.

 

Extra: spaar 10 studiepunten voor een SMI Degree

Omdat je werkt aan jouw persoonlijke ontwikkeling, belonen wij dat ook nog met 10 studiepunten waarmee je spaart voor het waardevolle SMI Degree:

 • bij 12 studiepunten heb je recht op het SMI Assistant Degree;
 • bij 24 studiepunten heb je recht op het SMI Top Assistant Degree;
 • bij 40 studiepunten ontvang je het SMI Excellent Assistant Degree.

Het SMI Degree sluit perfect aan bij jouw huidige rol als assistant, omdat je laat je zien dat je continu investeert in jezelf en jouw ontwikkeling. Meer informatie over studiepunten en het SMI Degree

SMI Assistant Degree

Incompany training

Onze maatschappij verandert snel. Dit heeft grote invloed op jouw rol en die van jouw collega's: jullie zijn management assistent 3.0 geworden. Klopt het dat jij en jouw collega's allemaal grote behoefte hebben aan deze opleiding? Logisch! Een incompany training is dé oplossing. Wij denken graag met je mee, zodat jullie gezamenlijke leerdoelen gerealiseerd worden. In overleg bepalen we een datum en locatie die voor jullie ideaal zijn. Al vele bedrijven gingen je voor!

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie (herkenbaarheid)
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Lean organisatie? We onderzoeken jullie verbeterpunten voor een zelfsturend secretariaat
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met

marjan.muller@secretary.nl Incompany Advies

Marjan Muller
Adviseur Incompany Trainingen
Email: marjan.muller@secretary.nl
Telefoon: 040 - 2 974 947 / Mobiel: 06 - 10 352 606

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Bestuurskunde voor de secretaresse inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Bestuurskunde voor de secretaresse start op Start 29 september 2022 in La Vie, Utrecht & online!

Opleiding Bestuurskunde

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Opleiding Bestuurskunde voor de secretaresse op HBO-niveau

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3699,- excl. btw
Datum: Start 29 september 2022
Beoordeling (16):
9,1 / 10
Studiepunten: 10
Locatie: La Vie, Utrecht & online

Tip: opleidingsadvies

Wil je persoonlijk advies over welke opleiding het best bij je past? Bel of mail Marjan Muller:

Visit link 040 - 2 974 947 / 06 - 10 352 606

Chat direct met mij

Inspiratie door BN'ers

Luister naar hun persoonlijke en zakelijke verhalen in het Beatrix Theater. Tot € 200,- collegakorting!

Nationaal Secretaresse Congres 2022

Incompany training

Deze training op maat voor jouw team of organisatie? Bel of mail:

Visit link 040 - 2 974 947 / 06 - 10 352 606

Marjan Muller

Lees meer over incompany